På gång

SALT håller konferens om "Death, Dignity and Decorum" idag, heldag. HVC:s Imke Hansen talar 14:45. Program

------------------------------------------

NAMIS Nyhetsbrev 5/2014

------------------------------------------

”Rasbiologi och eugenik i Sverige och på andra håll.” Höstens serie öppna föreläsningar

------------------------------------------

”Utvidgningen av EU och arbetskraftsinvandringen sedan 2004”; Christian Gerdes och Eskil Wadensjö i nya numret av tidskriften Multiethnica, juni 2014

------------------------------------------

Ny bok – från konferensen om forskning av och om urfolk i Uppsala

------------------------------------------

Besök våra Master Class-sidor

------------------------------------------

Sydsamiskan på väg tillbaka i Sverige. Rapport

------------------------------------------

Masterprogrammet i studier kring Förintelsen och folkmord. Mer

------------------------------------------

Konferensen om förändrade gränser i de nordiska litteraturerna 11-13 september 2014

------------------------------------------

HVC i samarbete om svenskt UNESCO-center för internationella frågor kring gränsöverskridande vatten

------------------------------------------

Svensk sanningskommission rörande romerna förespråkas av forskarnätverket Rorhin

------------------------------------------

Antiziganism-konferensen 23–25 oktober 2013

-----------------------------------------

Gå till kalendariet >>

  Följ mig på twitter

  Konsten att komponera en bild: kunskapsproduktion i konflikter och fredsbyggande

  2014-06-02

  Hugo Valentin-centrum arrangerade 2–3 juni workshopen ”The Art of Composing the Picture: Knowledge Production in Conflict and Peacebuilding Interventions”. Konferensens syfte var att skapa en plattform för en internationell forskargrupp som kan presentera och diskutera pågående forskning i ämnet.  I en värld präglad av våldsamma konflikter och internationella interventioner har globala beslutsfattare betydande behov av aktuell kunskap om olika konfliktområden. I dag framställs och sprids inte sällan politiskt relevant kunskap av specialiserade enheter inom olika internationella organisationer, särskilda undersökningsgrupper, tankesmedjor, icke-statliga organisationer och utvärderingsgrupper. Men hur fungerar dessa processer och vad är det för kunskap som produceras? Vems kunskap lyfts fram och framställs som sanningsenlig? Och vilken kunskap är det som används av beslutsfattarna och varför?

  Konferensen sammanförde 17 akademiker inom området. Syftet var att syntetisera forskningsmetoder och enskilda erfarenheter till en bredare teoretisk modell som rör kunskapsproduktion i samband med konflikter och fredsbyggande. Deltagarnas presentationer belyste olika aspekter av kunskapsproduktionen, i första hand hur man skapar en konfliktbild för att uppnå olika syften. Konferensen, som har fått stöd av Riksbankens Jubileumsfond, är tänkt att resultera i en publikation, som skall kunna fungera som referensverk för politisk kunskapsproduktion inom forskningsfältet internationella relationer och freds- och konfliktstudier.


  Konferensprogrammet

  Fler nyheter från HVC

  Konsten att komponera en bild: kunskapsproduktion i konflikter och fredsbyggande

  Hugo Valentin-centrum arrangerade 2–3 juni workshopen ”The Art of Composing the Picture: Knowledge Production in Conflict and Peacebuilding Interventions”. Konferensens syfte var att skapa en plattform för en internationell forskargrupp som kan presentera och diskutera pågående forskning i ämnet. ...

  Vårens sista föredrag i seminarieserien i Gottsunda

  Prof. Irene Molina avslutar HVC:s seminarieserie i Gottsunda...

  Symposium om samisk forskning 28–29 april

  Föreningen och forskningsnätverket Uppsam, som verkar för samiskrelaterad forskning i Uppsala, arrangerar ett vårsymposium i Uppsala den 28–29 april....

  Vitboken bör följas av oberoende granskning menar forskare

  I tisdags presenterade regeringen sin vitbok om svenska statens övergrepp mot romer och resande under 1900-talet. Däremot har regeringen hittills avvisat en oberoende parlamentarisk sanningskommission, som var rekommendationen från Delegationen för romska frågor och dessutom har förespråkats av bland andra historikern Jan Selling, forskare vid Hugo Valentin-centrum....

  Professor Dan Michman lectures on the Nazi Era Jewish Councils on Thursday, March 6

  Beyond “Good and Bad”: A Corrective Analysis of the Phenomenon of the Jewish Councils during the Nazi Era....

  Gå till RSS

  Välkommen till Hugo Valentin-centrum

  Hugo Valentin-centrum är ett tvärvetenskapligt forum vid Uppsala universitet med huvudsaklig inriktning på forskning. Forskning bedrivs på två prioritererade områden: dels förhål-landen och processer relaterade till den etniska dimensionen i mänskligt liv, dels folkmord och andra grova brott mot de mänskliga rättigheterna.  Läs mer 

  För mer information kontakta

  Prefekt/motsv:

  Stf. föreståndare:

  Kursadministration:

  Ekonomiadministration:

  Personaladministration:

  2014-03-28

  Den 25 mars presenterade regeringen sin vitbok om svenska statens övergrepp mot romer och resande under 1900-talet. Däremot har regeringen hittills avvisat en oberoende parlamentarisk sanningskommission, som var rekommendationen från Delegationen för romska frågor och som dessutom har förespråkats av bland andra historikern Jan Selling, forskare vid Hugo Valentin-centrum.

  Selling är författare till studien Svensk antiziganism. Fördomens kontinuitet och förändringens förutsättningar (2013), som intar ett långt historiskt perspektiv, men som också analyserar processen som ledde fram till beslutet om vitbok. Han har dessutom författat två av de underlagsrapporter som arbetet med Vitboken har haft tillgång till för att ge de insamlade vittnesmålen sammanhang. Selling är koordinator för Forskarnätverket Romers och resandes historia i Norden (Rorhin), vid HVC, och ansvarade för den internationella konferensen om antiziganism i olika länder i Europa som HVC arrangerade vid Uppsala universitet i höstas.


  Fil.dr Jan Selling

  Som kommentar till Vitboken framhåller Selling i intervjuer i SvD (26/3) och Sveriges Radio (25/3) att Vitbokens presentation av vittnesmål från de som har drabbats av antiziganism är viktig, men att en samlad oberoende granskning av de instanser som har kränkt romer in i våra dagar återstår. Enligt Selling måste uppgörelsen med det förflutna innefatta någon form av materiell gottgörelse, exempelvis i form av ett statligt finansierat museum för romer och resande och en kulturfond, vilket är vad som har inrättats i Norge.

  Forskarnätverket Rorhin dryftade frågan om en sanningskommission vid ett möte i januari i år, där ordföranden för den norska granskningskommissionen deltog och delade med sig av erfarenheter. Mötet utmynnade i slutsatser om vikten av oberoende granskning, vilket kan ske både i form av en kommission och genom den fria forskningen. Medlemmarna i nätverket beslutade där att yrka på riktade statliga forskningsinsatser för forskning om romer och resande samt antiziganism. Nätverket understryker betydelsen av att romer och resande involveras i forskningsprocesser som rör dem. 

   

  Länkar:

  ”Historiker kritisk till vitbok om romer” – Sveriges Radio 25/3

  ”Det man gör upp med i vitboken fortsätter i dag” – SvD 26/3

  ”Vitbok om statens förhållande till romer och resande bör följas av sanningskommission” – Uppsala universitets pressmeddelande efter Rorhins möte i januari.

  Forskarnätverket Rorhin

  Forskningspubliceringar

  Senast registrerade

  • Kostic, R. (2014). Transnational think tanks: foot soldiers in the battlefield of ideas?: Examining the role of the ICG in Bosnia and Herzegovina, 2000-01. Third World Quarterly, London: Taylor & Francis Group. 35(4): 634-65 DOI Mer information
  • Gärdebo, J., Öhman, M., Maruyama, H. (2014). Re: Mindings: Co-Constituting Indigenous, Academic, Artistic Knowledges. Mer information
  • Deland, M. (2014). De intellektuella bakom Sverigedemokraternas ideologi. I Madeleine Axelsson och Kristian Borg (red.) Sverigedemokraternas svarta bok, . 145-170 Mer information
  • Bruchfeld, S. (2014). "Sometimes I just don't want to go on...": Navigating Personal and Collective Time and Space in Researching and Remembering Genocides. I Ivana Maček (red.) Engaging Violence London: Routledge. Mer information
  • Roche, G. (2014). Flows and Frontiers: Landscape and Cultural Dynamics on the Northeast Tibetan Plateau. Asia Pacific Journal of Anthropology, 15(1): 1-25 DOI Mer information
  • Carlsson, C. (2014). Judiska invandrare i Sverige under första världskriget: Fyra fallstudier. I Carl Henrik Carlsson (red.) Första världskriget i svenska arkiv. Stockholm: Riksarkivet. Mer information
  • Carlsson, C. (2014). Judemissionärer och proselyter. Museibladet. Medlemstidning för Judiska Museets Vänförening Stockholm: Judiska museet. Accepted. Mer information
  • Carlsson, C. (2014). Fem tysk-judiska musikeröden i Sverige i skuggan av nazismen. Museibladet. Medlemstidning för Judiska Museets Vänförening Stockholm: Judiska museet. Accepted. Mer information
  • Carlsson, C. (2014). Att få bli en riktig svensk: Invandringspolitik, utlänningskontroll och medborgarskap kring tiden för första världskriget. I Bengt Nilson (red.) Historielärarnas förenings årsskrift 2014, Stockholm: Historielärarnas förening. 109-128 Mer information
  • Carlsson, C. (2014). När Göteborg var centrum. Museibladet. Medlemstidning för Judiska Museets Vänförening Stockholm: Judiska museet. Mer information