På gång

Två seminarier om judisk historia Kalendarium

------------------------------------------

HVC medarrangerar seminarium om resandefolkets historia och kultur. Mer

-------

Höstens serie öppna föreläsningar

------------------------------------------

Internationell konferens om tysk-judisk invandring till Sverige, Uppsala 5-7 november. Se detaljer

-----------------------------------------

NAMIS Nyhetsbrev 5/2014

------------------------------------------

”Utvidgningen av EU och arbetskraftsinvandringen sedan 2004”; Christian Gerdes och Eskil Wadensjö i nya numret av tidskriften Multiethnica, juni 2014

------------------------------------------

Ny bok – från konferensen om forskning av och om urfolk i Uppsala

------------------------------------------

Besök våra Master Class-sidor

------------------------------------------

Sydsamiskan på väg tillbaka i Sverige. Rapport

------------------------------------------

Masterprogrammet i studier kring Förintelsen och folkmord. Mer

------------------------------------------

HVC i samarbete om svenskt UNESCO-center för internationella frågor kring gränsöverskridande vatten

-----------------------------------------

Gå till kalendariet >>

  Följ mig på twitter

  Assimilation bortom staten. Treårigt Riksbanksprojekt om Tibets språkminoriteter beviljat till Gerald Roche

  2014-11-17

  Fil.dr Gerald Roche har beviljats anslag från Riksbankens Jubileumsfond för projektet Assimilation bortom staten: Dubbel exponering för Tibets språkliga minoriteter.

  Gerald Roches projekt har som syfte att undersöka vad som händer när politiska stater och etniska nationer parallellt genomför assimileringsprojekt riktade mot en och samma minoritetsbefolkning. Medan rådande assimilationsteorier lägger allt fokus på staten blir minoritetsbefolkningar i en kommunikationsmässigt allt mer sammankopplad värld ofta föremål för flera homogeniserande krafter. Det finns i dag ingen tillräckligt bra teoretisk modell för detta. Projektet kommer därmed att fylla ett tomrum via ett empiriskt studium av assimilering bland Tibets språkliga minoriteter. Den teoretiska modell som kommer att utvecklas får stor betydelse för likartade situationer där minoriteter utsätts för assimilationistiska påtryckningar från fler håll än ett. Projektets teoretiska modell innebär en modifikation av O'Brien och Leichenkos begrepp dubbel exponering, som ursprungligen skapades som ramverk för analysen av de parallella effekterna av klimatförändringar och ekonomisk globalisering. Denna studie kommer att undersöka den "dubbelexponering" som en språklig minoritetsgrupp på Tibetanska högplatån utsätts för, dels från statsstödd modernisering, dels från tibetansk etnonationalism. Projektet syftar därvid till att undersöka diskurserna och ideologierna bakom dessa moderniserings- och nationaliseringsprojekt samt beskriva erfarenheterna och effekterna av korsande moderniserings- och nationaliseringssträvanden på ett språkligt minoritetssamhälle på Tibetanska högplatån. Undersökningen bygger på både diskursanalys och etnografiskt fältarbete.

  Roche är verksam som postdoktor vid Hugo Valentin-centrum.

  Fler nyheter från HVC

  Assimilation bortom staten. Treårigt Riksbanksprojekt om Tibets språkminoriteter beviljat till Gerald Roche

  Fil.dr Gerald Roche har beviljats anslag från Riksbankens Jubileumsfond för projektet Assimilation bortom staten: Dubbel exponering för Tibets språkliga minoriteter. ...

  HVC medarrangör till seminarium om resandefolkets historia och kultur

  Ett heldagsseminarium om resandefolkets historia och kultur anordnas av Svenska kyrkan i Uppsala den 25 november 2014. ...

  Konsten att komponera en bild: kunskapsproduktion i konflikter och fredsbyggande

  Hugo Valentin-centrum arrangerade 2–3 juni workshopen ”The Art of Composing the Picture: Knowledge Production in Conflict and Peacebuilding Interventions”. Konferensens syfte var att skapa en plattform för en internationell forskargrupp som kan presentera och diskutera pågående forskning i ämnet. ...

  Vårens sista föredrag i seminarieserien i Gottsunda

  Prof. Irene Molina avslutar HVC:s seminarieserie i Gottsunda...

  Symposium om samisk forskning 28–29 april

  Föreningen och forskningsnätverket Uppsam, som verkar för samiskrelaterad forskning i Uppsala, arrangerar ett vårsymposium i Uppsala den 28–29 april....

  Gå till RSS

  Välkommen till Hugo Valentin-centrum

  Hugo Valentin-centrum är ett tvärvetenskapligt forum vid Uppsala universitet med huvudsaklig inriktning på forskning. Forskning bedrivs på två prioritererade områden: dels förhål-landen och processer relaterade till den etniska dimensionen i mänskligt liv, dels folkmord och andra grova brott mot de mänskliga rättigheterna.  Läs mer 

  För mer information kontakta

  Prefekt/motsv:

  Stf. föreståndare:

  Kursadministration:

  Ekonomiadministration:

  Personaladministration:

  2014-03-28

  Den 25 mars presenterade regeringen sin vitbok om svenska statens övergrepp mot romer och resande under 1900-talet. Däremot har regeringen hittills avvisat en oberoende parlamentarisk sanningskommission, som var rekommendationen från Delegationen för romska frågor och som dessutom har förespråkats av bland andra historikern Jan Selling, forskare vid Hugo Valentin-centrum.

  Selling är författare till studien Svensk antiziganism. Fördomens kontinuitet och förändringens förutsättningar (2013), som intar ett långt historiskt perspektiv, men som också analyserar processen som ledde fram till beslutet om vitbok. Han har dessutom författat två av de underlagsrapporter som arbetet med Vitboken har haft tillgång till för att ge de insamlade vittnesmålen sammanhang. Selling är koordinator för Forskarnätverket Romers och resandes historia i Norden (Rorhin), vid HVC, och ansvarade för den internationella konferensen om antiziganism i olika länder i Europa som HVC arrangerade vid Uppsala universitet i höstas.


  Fil.dr Jan Selling

  Som kommentar till Vitboken framhåller Selling i intervjuer i SvD (26/3) och Sveriges Radio (25/3) att Vitbokens presentation av vittnesmål från de som har drabbats av antiziganism är viktig, men att en samlad oberoende granskning av de instanser som har kränkt romer in i våra dagar återstår. Enligt Selling måste uppgörelsen med det förflutna innefatta någon form av materiell gottgörelse, exempelvis i form av ett statligt finansierat museum för romer och resande och en kulturfond, vilket är vad som har inrättats i Norge.

  Forskarnätverket Rorhin dryftade frågan om en sanningskommission vid ett möte i januari i år, där ordföranden för den norska granskningskommissionen deltog och delade med sig av erfarenheter. Mötet utmynnade i slutsatser om vikten av oberoende granskning, vilket kan ske både i form av en kommission och genom den fria forskningen. Medlemmarna i nätverket beslutade där att yrka på riktade statliga forskningsinsatser för forskning om romer och resande samt antiziganism. Nätverket understryker betydelsen av att romer och resande involveras i forskningsprocesser som rör dem. 

   

  Länkar:

  ”Historiker kritisk till vitbok om romer” – Sveriges Radio 25/3

  ”Det man gör upp med i vitboken fortsätter i dag” – SvD 26/3

  ”Vitbok om statens förhållande till romer och resande bör följas av sanningskommission” – Uppsala universitets pressmeddelande efter Rorhins möte i januari.

  Forskarnätverket Rorhin

  Forskningspubliceringar

  Senast registrerade

  • Dogan, R. (2014). Different Cultural Understandings of Honor That Inspire Killing: An Inquiry Into the Defendant's Perspective. Homicide Studies, 18(4): 363-388 DOI Mer information
  • Dogan, R. (2014). The Profiles of Victims, Perpetrators, and Unfounded Beliefs in Honor Killings in Turkey. Homicide Studies, 18(4): 389-416 DOI Mer information
  • Deland, M. (2014). Gemenskap och livskvalitet. I Ann Pålsson (red.) Stockholms byggnadskultur . Mer information
  • Deland, M., Minkenberg, M., Mays, C. (2014). Introduction. I Mats Deland, Michael Minkenberg and Christin Mays (red.) In the Tracks of Breivik, . 9-18 Mer information
  • Deland, M., Minkenberg, M., Mays, C. (2014). In the Tracks of Breivik: Far Right Networks in Northern and Eastern Europe. Mer information
  • Frändén, M. (2014). "Share a Coke with Geir": Varför är det så stora skillnader mellan svenskt och norskt förnamnsskick?. Studia Anthroponymica Scandinavica, . 61-98 Mer information
  • Frändén, M. (2014). Nittio och ett år av namninvandring: Något om Sveriges invandrade efternamn. Studia Anthroponymica Scandinavica, . 31-41 Mer information
  • Kostic, R. (2014). Transnational think tanks: foot soldiers in the battlefield of ideas?: Examining the role of the ICG in Bosnia and Herzegovina, 2000-01. Third World Quarterly, London: Taylor & Francis Group. 35(4): 634-65 DOI Mer information
  • Gärdebo, J., Öhman, M., Maruyama, H. (2014). Re: Mindings: Co-Constituting Indigenous, Academic, Artistic Knowledges. Mer information
  • Deland, M. (2014). De intellektuella bakom Sverigedemokraternas ideologi. I Madeleine Axelsson och Kristian Borg (red.) Sverigedemokraternas svarta bok, . 145-170 Mer information
  • Bruchfeld, S. (2014). "Sometimes I just don't want to go on...": Navigating Personal and Collective Time and Space in Researching and Remembering Genocides. I Ivana Maček (red.) Engaging Violence London: Routledge. Mer information
  • Roche, G. (2014). Flows and Frontiers: Landscape and Cultural Dynamics on the Northeast Tibetan Plateau. Asia Pacific Journal of Anthropology, 15(1): 1-25 DOI Mer information
  • Carlsson, C. (2014). Judiska invandrare i Sverige under första världskriget: Fyra fallstudier. I Carl Henrik Carlsson (red.) Första världskriget i svenska arkiv. Stockholm: Riksarkivet. Mer information
  • Carlsson, C. (2014). Judemissionärer och proselyter. Museibladet. Medlemstidning för Judiska Museets Vänförening Stockholm: Judiska museet. Accepted. Mer information
  • Carlsson, C. (2014). Fem tysk-judiska musikeröden i Sverige i skuggan av nazismen. Museibladet. Medlemstidning för Judiska Museets Vänförening Stockholm: Judiska museet. Accepted. Mer information