Forskning och undervisning vid Hugo Valentin-centrum

Hugo Valentin-centrum är en tvärvetenskaplig enhet vid Historiska institutionen med huvudsaklig inriktning på forskning och utbildning inom två områden: studiet av kulturella, sociala och politiska fenomen och förändringsprocesser relaterade till den etniska dimensionen i mänskligt liv, respektive Förintelse- och folkmordsstudier (Holocaust and genocide studies). Till områdena hör t. ex. minoritetsstudier, flerspråkighet, etniska relationer, Balkanstudier, Förintelsens historia, studiet av folkmord och liknande förbrytelser, samt våldets effekter på individ och samhälle. Forskningen bedrivs från såväl nordiska som vidare internationella perspektiv, där kultur, språk, historia, religion och politik är givna utgångspunkter för verksamheten. HVC skall koordinera verksamheten Nationella minoriteter i Sverige (NAMIS) och arbeta med att ta fram uppdragsutbildningar. Utbildningen sker företrädesvis inom Masterprogrammet för studier kring Förintelsen och folkmord, men även inom minoritetsstudier, språksociologi och nationalism.

Centret har sitt namn efter den svenske historikern Hugo Valentin (1888–1963), en bildningsgestalt på sin tid och känd inte minst genom sin grundliga Judarnas historia i Sverige (1924), som fortfarande är standardverket om den judiska gruppens invandring och integration i Sverige. Vid sidan av ett antal historiska verk över fr.a. svensk och allmän 1700-talshistoria skaffade sig Valentin genom sin bevakning av utvecklingen på kontinenten under mellankrigsåren en ojämförlig områdesexpertis i den s.k. judiska frågan och dess fortsättning under och efter krigsåren. Hit hörde arbeten som den internationellt spridda och uppmärksammade Antisemitismen i historisk och kritisk belysning(1935; med en rad översättningsutgåvor) liksom Kampen om Palestina (1940) och Judarna under det andra världskriget (1945). Hans artiklar och föredrag om nazi-Tysklands massmordspolitik mot judarna från oktober 1942 hör till de första kvalificerade behandlingarna av dessa händelser i Sverige. Valentin, som blev docent vid Uppsala universitet 1930, gjorde sig dessutom känd genom en omfattande pedagogisk gärning som folkbildare och som lärare vid de högre allmänna läroverken i Falun och Uppsala.

Senast uppdaterad: 2022-11-18