Medlemmar i nätverket

JONATHAN ADAMS Ph.d., Akademiforskare vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet FORSKNINGSOMRÅDEN: Framställningen av judar och muslimer i östnordiska texter från medeltiden; relationer mellan judar, kristna och muslimer under medeltiden; kalkmålningar i Danmark och Sverige med antijudiska motiv.

LARS M ANDERSSON fil.dr i historia, universitetslektor, prefekt vid Historiska institutionen i Uppsala FORSKNINGSOMRÅDEN: Antisemitism, flyktingpolitik, bilden som historisk källa, samtidshistoria samt skuldfrågor och moraldebatt i historieskrivningen.

MARIE-THERES ARNBOM fil.dr i historia, forskare i Wien FORSKNINGSOMRÅDEN: judisk historia i Österrike; emigration, genealogi, kabaré och operett i Wien och Berlin fram till 1938.

HENRIK BACHNER fil.dr i idéhistoria FORSKNINGSOMRÅDEN: Antisemitism, rasism, politisk extremism.

SOFIE LENE BAK Ph.d., Ph.d., Adjunkt på Saxo Instituttet, Københavns Universitet FORSKNINGSOMRÅDEN : Antisemitisme og racisme, dansk jødisk historie under Anden Verdenskrig og i efterkn

HÅKAN BLOMQVIST fil.dr i historia, universitetslektor, föreståndare för Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola FORSKNINGSOMRÅDEN: Arbetarrörelse, nationalism och antisemitism, kommunism och sovjethistoria.

OLOF BORTZ doktorand i historia, Historiska institutionen, Stockholm universitet FORSKNINGSOMRÅDEN: Förintelsens historieskrivning, Raul Hilberg, antisemitism, Hugo Valentin.

RITA BREDEFELDT docent, universitetslektor på ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms universitet FORSKNINGSOMRÅDEN: Den judiska minoritetens ekonomi, identitet och assimilering i Sverige och Norden; den judiska borgerligheten i Sverige.

ANNA BRISMARK fil.dr i ekonomisk historia, forskare vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet FORSKNINGSOMRÅDEN: Handel med konsumtionsvaror under tidigt 1800-tal, bl.a. judiska köpmän och producenter i Göteborg och deras betydelse för utvecklingen av en inhemsk konsumtionsvarumarknad.

CARINA BURMAN docent i litteraturvetenskap FORSKNINGSOMRÅDEN: Svenskt 1600- och 1700-tal, tidigt 1900-tal. Staden Rom. Retorik, mecenatskap, genusfrågor, queerforskning, guideböcker, litteratursociologi, textutgivning.

CARL HENRIK CARLSSON fil.dr i historia, forskare vid Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet. Koordinator för Forskarnätverket ”Judarna i Sverige – en minoritets historia” FORSKNINGSOMRÅDEN: Antisemitism och diskriminering 1860–1945. Östjudisk invandring och integration, i synnerhet till och i Sverige, 1850–1920. Svensk-judisk historia i allmänhet.

LEIF CARLSSON teol.dr i religionshistoria, universitetslektor i religionsvetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping FORSKNINGSOMRÅDEN: Antisemitism i svenska läromedel i kristendomskunskap.

IZABELA A. DAHL Dr.phil. i Nordeuropastudier, verksam vid Nordeuropainstitutet, Humboldt-Universität zu Berlin FORSKNINGSOMRÅDEN: Antisemitism, tvångsmigration, svensk-judisk historia efter andra världskriget, i synnerhet polsk-judiska migranter.

MATS DELAND fil.dr i ekonomisk historia, frilansande forskare med anknytning till historiska institutionen vid Uppsala universitet FORSKNINGSOMRÅDEN (tidigare): Sveriges hantering av krigsförbrytelser, Förintelsen i Baltikum.

LARS DENCIK professor i socialpsykologi vid Institut for Psykologi, Roskilde Universitet FORSKNINGSOMRÅDEN: De samhälleliga moderniseringsprocessernas inverkan på etniska minoriteters och särskilt den judiska gruppens förhållningssätt i Sverige, den europeiska judenhetens demografi och sociologi.

KJERSTI DYBVIG PhD-student vid University College London, "Hebrew and Jewish studies" FORSKNINGSOMRÅDEN: Språk och historiebruk i nordisk Holocaust-litteratur (både fakta och fiktion).

EVA EKSELIUS fil.dr i litteraturvetenskap, journalist och författare. Alumn Paideia, European Institute for Jewish studies in Sweden FORSKNINGSOMRÅDEN: judisk kultur-, religions- och idéhistoria mellan Upplysningen och första världskriget.

YAEL FEILER fil.dr i teatervetenskap, forskare vid Mångkulturellt centrum och vik. lektor vid Södertörn högskola FORSKNINGSOMRÅDEN: Samtida diskurser inom teater, konstruktionen av Juden inom scenkonsten, kön och etnicitet inom scenkonsten, transnationella företeelser inom svensk kulturliv, teaterreception.

STEPHEN FRUITMAN fil.dr, idéhistoriker FORSKNINGSOMRÅDEN: Modern judisk kultur i Norden.

THOMAS FÜRTH docent i historia, Stockholms universitet. Forskningsledare Kairos Future AB. Ordförande i Judiska släktforskningsföreningen i Sverige FORSKNINGSOMRÅDEN: Judarnas framtid i Sverige; om industrientreprenörer, brännvinsbrännare, fjäderhandlare, vinhandlare och andra köpmän bland judar i Österrike-Ungern 1750–1930.

PETRA GARBERDING fil.dr i etnologi, högskolelektor i etnologi på Institutionen för genus, kultur och historia, Södertörns högskola FORSKNINGSOMRÅDEN: musik och politik, vetenskap och politik, utbildningshistoria, kulturella relationer mellan Sverige och Tyskland och diskursanalys som teori och metod.

ANDERS GERDMAR docent vid Teologiska institutionen i Uppsala, rektor för Livets Ords Teologiska Seminarium FORSKNINGSOMRÅDEN: Teologi och antisemitism; Nya testamentet och judarna, både inom texterna och dess reception; nazistisk bibeltolkning; svenskt teologsamarbete med nazistiska teologer under Tredje Riket.

SILVIA GOLDBAUM TARABINI FRACAPANE, phd-studerende ved Zentrum für Antisemitismusforschung, Technische Universität Berlin FORSKNINGSOMRÅDEN: Theresienstadt; vidnesbyrd; dansk jødisk historie 1940-45; Holocaust og de statsløse jøder.

LUKASZ GORNIOK, doktorand i historia, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet FORSKNINGSOMRÅDEN: flyktingpolitik, polsk-judiska invandring och integration, Holocaust.

MADELEINE GUILLO doktorand i religionspsykologi vid teologiska institutionen, Uppsala universitet FORSKNINGSOMRÅDEN: Förintelsen, coping, meningsskapande, psykosocial hälsa, trauma, mystik och religion.

ANDERS HAMMARLUND docent i musikvetenskap vid Uppsala universitet, mångkulturarkivarie vid Svenskt visarkiv/Statens musiksamlingar FORSKNINGSOMRÅDEN: Judisk liturgisk musik, judisk kulturell identitet.

PER HAMMARSTRÖM fil.dr i historia och vik. lektor vid Institutionen för humaniora, Mittuniversitetet Härnösand FORSKNINGSOMRÅDEN: Judisk socialhistoria, antisemitism, judisk-kristna relationer, Svenska Israelsmissionen, judisk konversion till kristendomen .

SVANTE HANSSON författare och kritiker med historiska ambitioner och statsvetenskaplig bakgrund, verksam i Paris FORSKNINGSOMRÅDEN: Judiska ideologier (1800-talet), assimilation och "svenskjudisk respektabilitet" (1850–1930), de svenska judarnas historia efter 1930.

MAJA HULTMAN doktorand i Jewish Culture vid University of Southampton FORSKNINGSOMRÅDEN: Judarna i Stockholm omkring 1870-1940. Urban space.

SOFIA JONSSON, doktorand i etnologi vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet FORSKNINGSOMRÅDEN: omskärelse, religionsfrihet kontra sekulära normer. Omskärelsen i ett genusperspektiv, samt praktikens identitetspolitiska betydelser för individer i den judiska diasporan.

SUZANNE KAPLAN psykolog, docent i pedagogik, forskare vid Hugo Valentin centrum FORSKNINGSOMRÅDEN: Eftereffekterna av folkmord med fokus på barn, extrem traumatisering och affektreglering.

KARIN KVIST GEVERTS fil.dr i historia, vik. universitetslektor, Historiska institutionen och Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet FORSKNINGSOMRÅDEN:Behandlingen av och synen på judiska flyktingar i Sverige under andra världskriget och Förintelsen samt om antisemitiska föreställningar i de nordiska länderna under efterkrigstiden.

PATRIC JOSHUA KLAGSBRUN LEBENSWERD doktorand vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet FORSKNINGSOMRÅDEN: Judisk svenska, judiska språk och judisk interlingvistik, jiddisch (historia, dialektologi, fonologi, lingvistiska komponenter, användningen i Sverige/svenska), den moderna hebreiskans framväxt (främst fonologi). 

CHRISTOPH LEISKA doktorand, Zentrum für Antisemitismusforschung, Technische Universität Berlin [christoph.h.leiska(snabel-a)campus.tu-berlin.de] FORSKNINGSOMRÅDEN: Antisemitism och judisk historia i Sverige och Danmark före första världskriget, invandring och integration, judisk borgerlighet och samhällelig delaktighet.

SVANTE LUNDGREN docent i judaistik, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet [svante.lundgren(snabel-a)teol.lu.se] FORSKNINGSOMRÅDEN: modernt judiskt tänkande, judisk-kristna relationer, antisemitism, Förintelsen.

PIA LUNDQVIST fil.dr i historia, forskare vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet[pia.lundqvist(snabel-a)history.gu.se] FORSKNINGSOMRÅDEN:Handel, konsumtion, textil och materiell kultur. Judiska köpmän och producenter i Göteborg och deras betydelse för utvecklingen av en inhemsk konsumtionsvarumarknad ca 1780–1850.

ERIK MAGNUSSON fil.master i religionshistoria, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap vid Stockholms universitet [magnerik(snabel-a)gmail.com].  FORSKNINGSOMRÅDEN: judisk identitet i allmänhet, nationalism, religiös och politisk extremism, antisemitism, islamofobi, rasism, religion i media.


CLEMENS MAIER-WOLTHAUSEN Dr.phil. i historia, forskare vid Zentrum für Antisemitismusforschung, Technische Universität Berlin [cmw(snabel-a)history-memory.eu] FORSKNINGSOMRÅDEN: Tysk-judisk historia, migrationshistoria, minnesstudier och minneskulturer i komparativt perspektiv.

HELMUT MÜSSENER professor emeritus i tyska, särskild tyskspråkig litteratur, medarbetare vid Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet[hmussener(snabel-a)hotmail.com] FORSKNINGSOMRÅDEN:Den tyskspråkiga exilen i Sverige, tyskspråkig litteratur och nutidslitteratur samt de tysk-svenska kulturella relationerna, bl.a. receptionen av tysk litteratur i Sverige.

SUSANNE NYLUND SKOG fil.dr i etnologi, forskare på Institutet för språk och folkminnen, Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala[susanne.nylund.skog(snabel-a)sofi.se] FORSKNINGSOMRÅDEN: Judiskt vardagsliv, kulturprocesser, levnadsberättelser, identitetsskapande och genusfrågor.

LUDWIG QVARNSTRÖM fil.dr i konstvetenskap [ludwig.qvarnstrom(snabel-a)gmail.com] FORSKNINGSOMRÅDEN:Antisemitism, svensk modernism, offentlig konst, konstkritik och historiografi.

GÖRAN ROSENBERG journalist och författare, fil.dr (h.c.) vid Göteborgs universitet [goran(snabel-a)rosenberg.se]AKTUELLA INTRESSE- OCH FORSKNINGSOMRÅDEN: Svensk-judisk nittonhundratalshistoria, modern europeisk-judisk filosofi; utkommer våren 2012 med boken Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz (Bonniers).

HENRIK ROSENGREN fil.dr i historia, forskare och utbildningskoordinator vid Historiska institutionen, Lunds universitet [henrik.rosengren(snabel-a)hist.lu.se] FORSKNINGSOMRÅDEN: Antisemitism, judisk identifikation under 1900-talet, svensk musik- och kulturhistoria, biografi som vetenskaplig metod.

PONTUS RUDBERG fil.mag. i historia, doktorand vid historiska institutionen, Uppsala universitet [pontus.rudberg(snabel-a)hist.uu.se] FORSKNINGSOMRÅDEN: Judiska minoriteter och organisationer, flyktingpolitik, antisemitism.

ANNA HOLMLÖV SARRI doktorand i socialantropologi, avd. för socialantropologi, Sociologiska institutionen, Lunds universitet [anna.holmlovsarri(snabel-a)gmail.com] FORSKNINGSOMRÅDEN: Tredje generationens överlevande.

MICHAEL F. SCHOLZ professor i modern historia vid Högskolan på Gotland[michael.scholz(snabel-a)hgo.se] FORSKNINGSOMRÅDEN: Tysk-skandinaviska relationer under 1900-talet, tecknade serier som instrument för propaganda och indoktrinering, exil och efterexil, historieforskning och politik.

TANJA SCHULT fil.dr i skandinavistik, forskare vid Historiska institutionen, Stockholms universitet [tanja.schult(snabel-a)historia.su.se] FORSKNINGSOMRÅDEN: Minnesmärke, minnet av Förintelsen, Raoul Wallenberg, Hjältar.

MARIA SMÅBERG fil.dr i historia och forskarassistent vid Historiska institutionen, Lunds universitet (maria.smaberg(snabel-a)hist.lu.se) FORSKNINGSOMRÅDEN: kvinnor och krig, vittnesberättelser, mission och hjälparbete, det Armeniska folkmordet, fredsutbildning, interreligiös dialog och vänskap, Israel-Palestina konflikten, Jerusalems historia.

JESPER SVARTVIK professor i teologi vid Lunds universitet och vid the Swedish Theological Institute in Jerusalem [Jesper.Svartvik(snabel-a)teol.lu.se] FORSKNINGSOMRÅDEN:Antisemitismen i historia och nutid, i synnerhet dess religiösa diskurs;judisk-kristna relationer; judisk och kristen bibeltolkning.

HARRY R:SON SVENSSON doktorand vid Historiska institutionen, Centrum för maritima studier, Stockholms universitet [harry_svensson(snabel-a)hotmail.com] FORSKNINGSOMRÅDEN:Örlogsstaden Karlskrona som kosmopolitisk hamnmiljö.

MORTEN THING dr.phil., forskningsbibliotekar, lektor ved Roskilde Universitetsbibliotek[mthing(snabel-a)ruc.dk] FORSKNINGSOMRÅDEN: russiske jøder i Danmark, antisemitisme, skrifthistorie, kommunisme, seksualitetshistorie, semiotik.

MALIN THOR THUREBY fil.dr i historia, universitetslektor vid historiska studier, Malmö högskola[malin.thor(snabel-a)mah.se] FORSKNINGSOMRÅDEN:Berättelser om och från judiska flyktingverksamheter i Sverige ca 1933–2008; Hechaluz-rörelsens verksamhet i Tyskland och Sverige ca 1933–1948.

HANNE TRAUTNER-KROMANN dr.phil., professor emerita i judaistik vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet[hannetrautner.mobi(snabel-a)mobi] FORSKNINGSOMRÅDEN:judisk historia, dansk judisk historia, judar under andra världskriget, judisk etik.