The Hugo Valentin Centre

Nätverket DINO – Diversity in Nordic Literature

Bakgrund, målsättning, verksamhet

Under de senaste decennierna har såväl de nordiska länderna som den nordiska litteraturen genomgått djupgående förändringar. I och med den ökade globaliseringen och i takt med den ändrade språk- och minoritetspolitiska utvecklingen har tidigare relativt fasta och definierbara begrepp som "finsk" och "nordisk" litteratur vidgats och fått nya betydelser. Det mångkulturella och flerspråkiga samhället – med sina förändrade och ofta gränsöverskridande synsätt på kategorier som sexualitet och sexuella identiteter – ställer både författare och forskare inför nya frågeställningar och utmaningar.

Dessa nya utmaningar har skapat ett behov av nya nätverk och för att möta detta behov har det nordiska nätverket DINO – Diversity in Nordic Literature bildats. DINO är ett informellt diskussionsforum vars syfte framför allt är att ge forskare möjligheter att diskutera och utveckla den nordiska forskningen kring litteratur och diversitet. Initiativtagare till DINO är Satu Gröndahl (Uppsala universitet), Rita Paqvalén (Helsingfors universitet), Anne Heith (Umeå universitet) och Heidi Grönstrand (Åbo universitet). Satu Gröndahl (Uppsala universitet) är koordinator för DINO.

Från 2014 består arbetsgruppen av Satu Gröndahl (Uppsala universitet), Heidi Grönstrand (Åbo universitet), Anne Heith (Umeå universitet), Vuokko Hirvonen (Sámi allaskuvla), Markus Huss (Södertörns högskola), Olli Löytty (Åbo universitet) och Elisabeth Oxfeldt (Oslo universitet).

Hösten 2014 hade c:a 100 forskare från mer än åtta länder anmält sig till nätverket.


Nätverksträffar

Dino har arrangerat fyra nätverksträffar. Den första nätverksträffen hölls den 2–3 oktober 2009 på Tvärminne biologiska forskningsstation, Finland, med temat Diversitetens estetiska uttryck. De tematiska sektionerna behandlade Postkoloniala perspektiv i nordisk litteratur, Vithet och heteronormativitet i nordisk litteratur, Etnicitet och interkulturella möten i litteraturen och Flerspråkig litteratur och flerspråkiga författare. Träffen samlade 25 intresserade forskare.
 

Den andra nätverksträffen hölls vid symposiet Challenging Colonialism and Homogenizing Modernity: Theory, Methodology and Literary Analysis, arrangerat av the Border Poetics Group, Tromsø, i samarbete med Dino, vid Universitetet i Tromsø, 6–9 oktober 2010.


Den tredje nätverksträffen hölls i samband med konferensen Ambiguities, alterations, alternatives – transforming identities in Nordic literature, 4-6 oktober 2012, vid Uppsala universitet.

Den fjärde nätverksträffen hölls i samband med konferensen Taking Place – Moving Borders in Nordic Literatures, 11-13 September 2014, vid Sámi Allaskuvla i Kautokeino, Norge.

Den femte nätverksträffen hålls i samband med konferensen Noises and Voices. Languages, Media, the Arts in Nordic Literatures 6-7 oktober 2016 vid Åbo universitet i Finland.

Information


Styrgrupp

Satu Gröndahl, Uppsala universitet, Hugo Valentin-centrum (koordinator); Professor II vid Sámi allaskuvla - Sámi University College. Docent i finsk-ugriska språk. Forskningsområden: minoritetslitteratur och interkulturell litteratur i nordisk kontext. Pågående projekt: "Migrants and Literature in Finland and Sweden". Ett antologiprojekt tillsammans med fil.mag. Eila Rantonen, Tammerfors universitet. Deltagare i "Revitalisering mot alla odds? Sydsamiska i Sverige" [Revitalization against all odds? The South Sámi language in Sweden] http://www.valentin.uu.se/

Mailadress: satu.grondahl@valentin.uu.se


Heidi Grönstrand, forskare; Docent i finsk litteratur vid Åbo universitet. Forskningsområden: flerspråkiga författare och den flerspråkiga litteraturens historia i Finland. Pågående forskningsprojekt: ”Litteraturens flerspråkighet i dagens Finland” (2014-2016, Kone Stiftelsen) där hon utgående från självbiografier och memoarer analyserar frågor kring språk, minnen och glömska. http://monikielisyys.fi/se/  Mailadress: heigro@utu.fi

Anne Heith, Associate Professor of Comparative Literature, Umeå University. Research Areas: Postcolonialism, Ethnicity and Literature, Indigenous Studies, Decolonisation and Literature, Migration and Literature, Transforming National Literatures. Has published extensively on Sámi and Tornedalian literature. Current Research Projects: Sámi Elements in Umeå 2014; Pedagogical Aspects of Teaching Literature in Multicultural, Multiethnic Schools; Afro-Swedish Literature; Transnational Literary Fields: Sámi and Tornedalian Counter-Histories. Mailadress: anne.heith@umu.se

Vuokko Hirvonen, Professor in Sámi literature and Sámi Education at Sámi allaskuvla/The Sámi University College. Research interests: Sámi literature and oral tradition, especially Sámi women’s literature from gender and postcolonial perspectives; Sámi education and pedagogy. Current research project: “Protest in Sámi culture”; “Sámi oral tradition: collections and research in 1600-2000’s”. Mailadress: vuokko.hirvonen@samiskhs.no

Markus Huss, FD i litteraturvetenskap (Stockholms universitet 2014), sekreterare för forskningsprogrammet ”Tid, minne, representation: ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar” (www.histcon.se) vid Södertörns högskola. Forskningsområden: Enspråkighet och flerspråkighet i litteratur; exillitteratur; tyskspråkig 1900-talslitteratur; intermediala relationer mellan litteratur och ljud/musik; översättning och litteratur. Mailadress: markus.huss@sh.se

Länk till hemsida på Södertörns högskola:

http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_personal_profil_sv_393284

Olli Löytty är litteratur- och kulturforskare. Han har publicerat flera artiklar och en handfull monografier om representation av annorlundaskap och kulturella möten. I sitt post doc-projekt ”Ethnic characters, strange settings and transnational crossings in Finnish literature” (2011-2013), finansierat av Finlands Akademi, fokuserade han bl.a. på migrationslitteratur. Pågående forskningsprojekt: ”Litteraturens flerspråkighet i dagens Finland” (2014-2016, Kone Stiftelsen). Mailadress: olselo@utu.fi

Elisabeth Oxfeldt, Professor of Scandinavian Literature, University of Oslo. Research Areas: Modern Scandinavian literature, Postcolonialism, Orientalism, (Post)nationalism, Interart, Word-Image, Film and Adaptation. Current Research Projects: Scandinavian Narratives of Guilt and Privilege in an Age of Globalization (SCANGUILT), Denmark and the New North Atlantic. Mailadress:elisabeth.oxfeldt@iln.uio.no